Reparació de paviments industrials

À la maison

Reparació de paviments continus industrials amb trencaments i degradació en juntes i esquerdes, amb la utilització dels materials idonis. Treballs garantits.

Reparacions transitables a l’instant, sense interrupcions.

Un dels elements més vulnerables dels paviments de formigó i que causen els majors problemes de manteniment als responsables de les instal·lacions logístiques i industrials són les juntes. És molt corrent trobar-se amb juntes escantellades o que presenten un petit graó, o que es mouen al pas dels vehicles. Les juntes produeixen una discontinuïtat en la llosa de formigó i la manca de connexió dels panells a ambdúes bandes de la junta produeix una pèrdua de la transferència de càrrega (de l’esforç tallant) i fa que panells contigus no contribueixin a suportar les càrregues sotmeses als panells propis. Aquesta pèrdua de la transferència de càrrega succeeix tant en les juntes de construcció com en les de retracció, i és la causant del dany en les juntes.

Per aquest motiu, el pas continuat de trilaterals, apiladors i transpalets sobre el paviment, especialment quan les seves rodes són massisses, produeixen un cop sec que aguditza aquests desperfectes, accentuant-se en zones d’alt trànsit com a passadissos, platges de recepció junt als molls i passos de portes.

El gran avantatge d’aquest sistema de reparació és que les zones reparades són transitables immediatament sense necessitat de llargues esperes perquè el material arribi a la seva resistència. Sense demores, sense bloquejos, sense interferències … Així que l’operari acaba la reparació, aquesta pot reobrir-se al trànsit immediatament amb total garantia de resistència mecànica, de manera que no s’interromp el ritme d’activitat normal.

Contacter le soumissionnaire

OFFRE FACILITÉE PAR :

Paviments Unifort S.L.

Construction | Les Franqueses del Vallès

Voir la liste des entreprises

Où le trouver ?

Autres offres similaires