Política de privacitat

D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPD) i en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD), el Consell Comarcal del Vallès Oriental, (en endavant el CONSELL COMARCAL) informa els usuaris de la seva Política de Protecció de Dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels Serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

El CONSELL es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint en tot moment en compte els legítims interessos del consumidor o usuari. Uns certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels Usuaris

Les dades personals recollides a través del Portal pel CONSELL COMARCAL seran tractats de manera secreta i confidencial.

Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents registres d’activitats de tractament automatitzats titularitat i responsabilitat del CONSELL COMARCAL .

El CONSELL COMARCAL proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal o a qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment a fi que el CONSELL COMARCAL procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals dels Usuaris. L’acceptació de l’Usuari perquè les seves dades puguin ser tractades té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

El CONSELL com a responsable del tractament l’informa que la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal sol·licitats té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis oferts pel CONSELL COMARCAL en el Portal a cada moment, tot l’anterior basat en la relació que mantingui amb el CONSELL COMARCAL el seu consentiment. Així mateix, basat en l’interès legítim, té com a finalitat l’estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels Usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els serveis propis del Portal i les seves actualitzacions, i l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics d’informació tècnica, operativa, aquella relacionada amb els paràmetres concrets seleccionats per l’Usuari en el Formulari de Subscripció, formularis d’enquestes o informació pel CONSELL COMARCAL.

L’Usuari no queda obligat a rebre l’esmentada informació ni els formularis d’enquestes, assenyalant-lo així, a través de les vies disposades a aquest efecte pel CONSELL COMARCAL en el Formulari de Subscripció als serveis oferts, mitjançant comunicació per escrit o directament a través del procediment previst en cadascuna de les comunicacions comercials.

El CONSELL COMARCAL podrà enviar comunicacions a l’Usuari que hagi enregistrat les seves dades, sense necessitat de comptar amb la seva autorització o sol·licitud expressa. No obstant això, l’Usuari, en tot cas, disposarà dels mitjans a dalt disposats per a mostrar la seva oposició a la recepció d’aquesta mena de comunicacions.

En cap cas el CONSELL COMARCAL utilitzarà les dades personals dels Usuaris per a fins diferents dels anteriorment esmentats.
L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a comunicar al CONSELL COMARCAL els canvis que es produeixin en aquests. L’Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.
Així mateix, l’Usuari garanteix ser major de 14 anys i tenir reconeguda la suficient capacitat jurídica i d’obrar com per a contractar els serveis oferts per CONSELL COMARCAL, d’acord amb les normes aplicables.

Dades personals de tercers subministrats per l'Usuari al CONSELL COMARCAL

En el cas que l’Usuari faciliti dades personals de tercers, el CONSELL COMARCAL no pot responsabilitzar-se del compliment dels principis d’informació i consentiment, per la qual cosa haurà de ser l’Usuari qui garanteixi al CONSELL COMARCAL haver informat prèviament i obtingut el consentiment exprés del titular dels mateixos per a comunicar les seves dades al CONSELL COMARCAL. Per a això, haurà d’informar-los de la present política de privacitat i obtenir el consentiment exprés per al tractament de les seves dades per part del CONSELL COMARCAL. L’Usuari respondrà enfront de CONSELL COMARCAL i mantindrà indemne al CONSELL COMARCAL de qualsevol incompliment en què es pogués incórrer per aquest fet.

Cessió de dades personals dels Usuaris a tercers

La cessió de les dades personals dels Usuaris a tercers no es realitzarà sense el previ consentiment dels Usuaris. En tal cas, el CONSELL COMARCAL informarà expressament a l’Usuari sobre la cessió de les seves dades de caràcter personal a tercers, indicant la identitat dels cessionaris i la finalitat de la cessió de les dades de caràcter personal.

No obstant això l’assenyalat en el paràgraf anterior, l’Usuari consent que s’utilitzarà la informació de les seves dades personals quan així sigui requerit per les Administracions Públiques, Agència Tributària, Tribunals i Autoritats administratives competents o per mandat judicial; així com també, en general, a les persones físiques o jurídiques a les quals sigui necessari comunicar les esmentades dades per a la correcta i millor atenció del client o per obligació legal.
L’acceptació de l’Usuari perquè les seves dades puguin ser cedits té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

Temps de conservació de les dades personals

Les seves dades, seran conservats el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei ofert així com per a atendre les responsabilitats que es poguessin derivar del mateix i de qualsevol altra exigència legal.

En el cas d’ús de les seves dades per a rebre comunicacions comercials del CONSELL COMARCAL, les seves dades seran mantingudes fins que manifesti la seva voluntat de deixar de rebre aquestes comunicacions, ja sigui pel mitjà ofert en la pròpia comunicació o a través d’una de les formes que es recullen en el següent punt.

Transferències internacionals

Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.

Drets dels Usuaris en relació a les seves dades personals

Els Usuaris tenen reconeguts, i podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades per a això hauran d’enviar una carta o correu electrònic, adjuntant còpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent, a la següent adreça:
Carrer Miquel Ricomà, 46 | 08401 Granollers
Adreça electrònica: dpd@vallesorental.cat

Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets en la pàgina web de l’autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/

Seguretat i actualització de les seves dades personals

El CONSELL COMARCAL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades en atenció a l’estat de la tècnica conforme a la legalitat vigent. Malgrat això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació d’aquests.

Delegat de Protecció de Dades

El Delegat de Protecció de Dades del CONSELL COMARCAL, conegut popularment com DPO, serà el garant dins del CONSELL COMARCAL del compliment de la normativa de la protecció de dades.

Podràs contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del CONSELL COMARCAL en la següent adreça electrònica: dpd@vallesorental.cat o en l’adreça postal, carrer Miquel Ricomà 46, 08401 Granollers. (att. Delegat de Protecció de Dades).

Baixa en el servei de l'enviament de comunicacions comercials

L’Usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials notificant al CONSELL COMARCAL que no desitja continuar rebent les mateixes. Per a això, l’Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l’apartat anterior relatiu als drets dels usuaris en relació a les seves dades personals o bé punxar en l’enllaç inclòs en cada comunicació cancel·lant per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.