Avis Legal

Titularitat de la pàgina web

Domini principal: https://marketplacevo.cat/
Titular: Consell Comarcal del Vallès Oriental
Adreça: Miquel Ricomà, 46 | 08401 Granollers
NIF P5800010J
Tel. 93 860 07 00
Fax 93 879 04 44
Adreça electrònica: marketplace@vallesoriental.cat
Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

1. Informació Prèvia. Acceptació

Les Condicions Generals incorporades en aquest Avís Legal, regulen l’ús de tots els serveis i continguts que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, (d’ara endavant, el CONSELL COMARCAL) posa a la disposició dels usuaris, a través del seu Portal www.marketplacevo.cat a Internet (d’ara endavant el “Portal”).

Aquestes Condicions Generals han redactades d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; el Reial decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei orgànica de Protecció de Dades; el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació; la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre i totes aquelles disposicions legals resultin d’aplicació.

Pel simple ús del Portal, l’Usuari expressa la plena acceptació i sense reserves d’aquestes condicions generals, les quals poden ser modificades pel CONSELL COMARCAL en qualsevol moment. En conseqüència, l’Usuari sota la seva responsabilitat ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal.

2. Condicions d'accés, ús i utilització del Portal

L’Usuari garanteix ser major de 14 anys, així com la veracitat i autenticitat de la informació comunicada a conseqüència de l’ús d’aquells serveis que exigeixin el Registre d’Usuari i s’obliga així mateix a mantenir aquesta informació actualitzada.

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts i Serveis disponibles a través del Portal de conformitat amb les Condicions Generals, així com d’acord amb l’assenyalat en la Llei, la moral i el costum i l’ordre públic.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial del CONSELL COMARCAL i/o de tercers, i a aquests efectes s’abstindrà de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

L’Usuari no podrà utilitzar les dades obtingudes del Portal per a realitzar comunicacions electròniques publicitàries, promocionals o comercials, no consentides prèviament pels propis afectats.

L’Usuari que tingui intenció d’establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Portal del CONSELL COMARCAL haurà de complir les següents condicions:

 • No podrà ocasionar confusió a altres potencials usuaris respecte a la procedència i propietat de cadascuna de les pàgines web, per la qual cosa l’enllaç únicament permetrà l’accés a la “home-page” o pàgina d’inici del Portal, i no es crearà un “frame” sobre les pàgines web del Portal del CONSELL COMARCAL;
 • La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts falsos, inexactes o il·lícits, contraris a la llei, a la moral o a la costums generalment acceptats i a l’ordre públic i tampoc contindrà continguts contraris a drets de tercers;
 • L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el CONSELL COMARCAL i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació ni aprovació per part de CONSELL COMARCAL dels seus continguts o serveis, raó per la qual no es declararà ni es donarà a entendre que el CONSELL COMARCAL ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit els serveis posats a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.

En el cas que el Portal requereix introduir un Nom d’Usuari i Contrasenya , aquests tenen caràcter personal i intransferible. El CONSELL COMARCAL podrà efectuar, amb l’adequat preavís, modificacions en el nom de l’Usuari i/o password, i en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

3. Exclusió de Garanties i de Responsabilitat

3.1. Pel funcionament del Portal

El CONSELL COMARCAL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i dels seus continguts, per la qual cosa no és en cap cas responsable dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin produir-se per la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o per les fallades en l’accés a les diverses pàgines web del Portal o aquelles des de les quals es presten determinats serveis.

3.2. Pels continguts i serveis del Portal

El CONSELL COMARCAL no garanteix la utilitat del Portal per a cap activitat en particular o la idoneïtat dels seus continguts i serveis per a fins particulars, per la qual cosa l’ús de la informació, continguts i serveis es realitza sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Els continguts inclosos en el Portal són facilitats de bona fe pel CONSELL COMARCAL amb informació procedent tant de fonts internes com externes. Per raó d’aquesta circumstància i de la gran quantitat d’informació posada a disposició a l’Usuari a través del Portal, el CONSELL COMARCAL no pot garantir la fiabilitat, licitud, exactitud i actualització d’aquesta.

A l’empara de l’article 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el CONSELL COMARCAL no serà responsable, en cap cas, ni de manera directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través del Portal que provingui de fonts.

Així mateix, d’acord amb el citat article 16, s’entendrà que el CONSELL COMARCAL tindrà el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquests, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i el prestador conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que els prestadors apliquin en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se.

El Portal posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara, entre altres, links, bànners, directoris, etc.), que permeten l’accés a pàgines web o sites pertanyents i/o gestionats per tercers respecte de les quals el CONSELL COMARCAL ni és titular ni té cap mena de vinculació. En conseqüència, el CONSELL COMARCAL no serà responsable del control i vigilància dels seus continguts i per tant, el CONSELL COMARCAL no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites. L’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis posats a la seva disposició a través d’aquests dispositius.

El CONSELL COMARCAL no és ni es fa responsable de la prestació de serveis o posada a la disposició de béns o productes que puguin ser adquirits o contractats a través del Portal, ja sigui directament des d’aquest o a través d’un enllaç.

3.3 Per la utilització del Portal que facin els usuaris

El CONSELL COMARCAL no pot controlar la utilització que del Portal, dels seus serveis i dels seus continguts fan els usuaris i per això no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin produir-se per la il·lícita, incorrecta, inapropiada o inadequada utilització que els usuaris realitzin del Portal, dels seus serveis o dels seus continguts.

Així mateix, el CONSELL COMARCAL no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització del Portal i, en particular no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan del Portal, no sent responsable dels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que poguessin ocasionar aquests accessos no autoritzats.

En el cas que l’Usuari causés danys a tercers, per fer ús de qualsevol producte, servei, contingut i/o eina facilitat a través del lloc web, així com d’un ús indegut d’aquests, l’Usuari exonera expressament al CONSELL COMARCAL de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada.

A tals efectes, l’Usuari assumirà la responsabilitat única i exclusiva que pogués derivar-se a conseqüència de l’anterior. Igualment, l’Usuari assumirà les despeses, costes i en el seu cas indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos judicials motivats per l’incompliment del que s’estableix en les presents Condicions i en la normativa aplicable.

Els Usuaris són els únics i exclusius responsables de les seves claus d’identificació i accés al Portal. El CONSELL COMARCAL no es fa responsable de l’ús indegut d’aquestes claus d’accés i de les conseqüències derivades de qualsevol naturalesa pel mal ús, pèrdua o oblit per part dels Usuaris o per tercers no autoritzats.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts, entenent per aquests, i sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitativa, els textos, fotografies, il·lustracions, gràfics, programari, bases de dades, dissenys gràfics, codi font, continguts audiovisuals i sonors, així com els noms, logos i marques accessibles en el Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual la titularitat de la qual pertany al CONSELL COMARCAL o a tercers. En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual i industrial.

L’accés per part de l’Usuari als continguts i serveis del Portal no implica, en cap cas, cap mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o signes distintius objecte de propietat intel·lectual o industrial, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de CONSELL COMARCAL o del tercer titular dels drets.

L’Usuari solament tindrà el dret de visualitzar i de realitzar còpies dels Continguts únicament per al seu ús exclusiu i personal, havent d’exercir aquests drets conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Resten especialment prohibides:

 • La presentació d’una pàgina del Portal en una marc d’una altra pàgina web que no pertanyi al CONSELL COMARCAL, mitjançant la tècnica denominada “framing” tret que compti amb l’exprés consentiment per escrit del CONSELL COMARCAL.
 • La inserció d’una imatge difosa en el Portal en una pàgina o base de dades, no pertanyent al CONSELL COMARCAL, mitjançant la tècnica denominada “in line linking” si això no compta amb l’expressa autorització del CONSELL COMARCAL.
 • El CONSELL COMARCAL autoritzarà expressament l’establiment de links d’hipertext (enllaços) en una altra website dirigits al homepage d’aquest Portal o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les direccions electròniques pròpies d’aquest.
 • Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats al CONSELL COMARCAL o en el seu cas als tercers titulars d’aquests drets.

5. Procediment en cas de realització d'activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del Portal, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial o altres drets, haurà d’enviar una notificació al CONSELL COMARCAL en la qual es continguin els següents extrems:

 • Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
 • Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el Portal i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en les pàgines web;
 • Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat;
 • En el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per a actuar en nom i per compte d’aquesta;
 • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

6. Protecció de Dades

D’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, el CONSELL COMARCAL informa als usuaris que compta amb una Política de Privacitat, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels Serveis oferts.

Podrà accedir a la Política de Privacitat en tot moment a través de l’enllaç situat en la nostra web www.marketplacevo.cat

7. Cookies utilitzades en la web

D’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en matèria de cookies, el CONSELL COMARCAL informa als usuaris que compta amb una Política de Cookies, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen que les cookies utilitzades en la web: https://marketplacevo.cat, de tal forma que l’Usuari pugui decidir si vols que les mateixes s’instal·lin en el seu equip o no.

Podrà accedir a la Política de Cookies en tot moment a través de l’enllaç situat en la nostra web.

8. Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de l’Usuari al CONSELL COMARCAL es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es dirigeixin d’alguna de les següents formes:

Enviament per correu postal a la següent adreça: carrer Miquel Ricomà 46, 08401 Granollers.

Enviament per correu electrònic a la següent adreça: dpd@vallesorental.cat

9. Retirada i suspensió dels serveis

El CONSELL COMARCAL podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin el que s’estableix en les presents Condicions Generals.

10. Durada i terminació

La prestació del servei de Portal i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. El CONSELL COMARCAL, no obstant això, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Portal i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, el CONSELL COMARCAL advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei de Portal i dels altres Serveis.

11. Llei Aplicable i Fur

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, el CONSELL COMARCAL i l’usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.